ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van ImmersiveSpeaking.

1.2. ImmersiveSpeaking: Strookman Strategies (KvK nr. 56382375), bereikbaar via: Cornelis Zillesenlaan 106, 1086ZK Amsterdam of studio@immersivespeaking.nl.

1.3. Deelnemer: degene die aan een opleiding van ImmersiveSpeaking deelneemt.

1.4. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met ImmersiveSpeaking.

1.5. Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.

1.6. Offerte: ieder aanbod van ImmersiveSpeaking tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.

1.7. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ImmersiveSpeaking en een Opdrachtgever.

1.8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.  

1.12. Partijen: ImmersiveSpeaking en Opdrachtgever tezamen.

1.13. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.

2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij ImmersiveSpeaking.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.

3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van ImmersiveSpeaking, inschrijving bij of opdracht aan ImmersiveSpeaking en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door ImmersiveSpeaking.

3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen ImmersiveSpeaking en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.

3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden ImmersiveSpeaking slechts indien deze door ImmersiveSpeaking schriftelijk zijn bevestigd.

3.5. Een (telefonisch) doelstellendgesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de training en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende training.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met ImmersiveSpeaking gesloten Overeenkomsten leiden voor ImmersiveSpeaking tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. ImmersiveSpeaking zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen ImmersiveSpeaking en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden ImmersiveSpeaking dus niet.

4.3. ImmersiveSpeaking is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als ImmersiveSpeaking voor de uitvoering van een met ImmersiveSpeaking gesloten overeenkomst derden inschakelt, is ImmersiveSpeaking gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. ImmersiveSpeaking, haar medewerkers en/of door ImmersiveSpeaking ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen

6.1. Alle door ImmersiveSpeaking genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.immersivespeaking.nl.

6.2. ImmersiveSpeaking kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.

6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden

7. Facturering en betaling

7.1. ImmersiveSpeaking factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.

7.2. Opdrachtgever zal aan ImmersiveSpeaking verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

8. Verplaatsing of annuleringen door ImmersiveSpeaking

8.1. ImmersiveSpeaking is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, een training te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste training, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan ImmersiveSpeaking betaalde prijs voor de geannuleerde training.

8.2. ImmersiveSpeaking is gerechtigd zonder opgave van reden een training te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan ImmersiveSpeaking betaalde prijs voor de geannuleerde training.

9. Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand

9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.


Annuleren trainingen

9.2. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat ImmersiveSpeaking gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

a. bij annulering binnen 4 weken voor aanvang: 50% van de prijs;

c. bij annulering binnen 2 weken voor aanvang: 100% van de prijs.

9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan ImmersiveSpeaking verschuldigd.

9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).


10. Aansprakelijkheid

10.1. In geval aansprakelijkheid van ImmersiveSpeaking mocht komen vast te staan, is ImmersiveSpeaking slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

10.2. ImmersiveSpeaking is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade).

10.3. ImmersiveSpeaking is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat ImmersiveSpeaking bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie of indien een deelnemer de (veiligheids) instructies niet in acht neemt.

10.4. De omvang van de aansprakelijkheid van ImmersiveSpeaking voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan ImmersiveSpeaking door de verzekeraar van ImmersiveSpeaking.

10.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

10.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ImmersiveSpeaking of diens leidinggevende ondergeschikten.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door ImmersiveSpeaking ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft ImmersiveSpeaking houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

11.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

12. Persoonsgegevens

12.1. ImmersiveSpeaking verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement.

12.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door ImmersiveSpeaking.


13. Toepasselijk recht

13.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Versie 1.0
Maart 2019 

© ImmersiveSpeaking 2019